ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο σχολείο μας υλοποιείται  πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή- και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΕΞΑΤΟ 2019 ΝΕΤ

Comments are closed.