ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Comments are closed.